• Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration - MBA", που διοργανώνεται στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 

 

 

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η Διοίκηση των Επιχειρήσεων με τρεις κατευθύνσεις:

 • Στρατηγική Διοίκηση
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση και
 • Μάρκετινγκ
 
Γενική περιγραφή του Προγράμματος

Βασική επιδίωξη του Προγράμματος MBA του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι να προσελκύσει υψηλής ποιότητας υποψηφίους που επιθυμούν να αναπτύξουν τις ικανότητες τους ως αποτελεσματικά διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατανόηση των βασικότερων προσεγγίσεων και των βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, τόσο σε στρατηγικό όσο και λειτουργικό επίπεδο. Στους φοιτητές προσφέρεται η ευκαιρία να αναπτύξουν ένα ειδικευμένο γνωστικό υπόβαθρο σε ένα από τα τρία διαφορετικά αντικείμενα: Στρατηγική Διοίκηση, Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Μάρκετινγκ.

Το Πρόγραμμα παρέχει δυνατότητες πλήρους αλλά και μερικής φοίτησης και είναι σχεδιασμένο και για φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές στο αντικείμενο της διοίκησης επιχειρήσεων αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις στον τομέα αυτό. Το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα και έχουν ελάχιστη ή μηδενική εργασιακή εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων, ενώ το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η εφαρμογή των θεωριών στη πράξη αποτελεί παράγοντα κλειδί για το Πρόγραμμα. Τα παραδείγματα πραγματικών επιχειρήσεων και οι μελέτες περιπτώσεων (case studies) αποτελούν κεντρικό άξονα στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Επιπλέον, η συμμετοχή σημαντικών και υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα με τη μορφή διαλέξεων και συζητήσεων, δημιουργούν το κατάλληλο υπόβαθρο για την κατανόηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των δυναμικών του, όπως επίσης και τη μεταφορά γνώσης που συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων λήψης στρατηγικών και λειτουργικών αποφάσεων. Άλλες τεχνικές όπως τα επιχειρηματικά παιχνίδια (business games), το λογισμικό προγραμμάτων που χρησιμοποιούν ήδη οι καλύτερες επιχειρήσεις και οι προβολές οπτικοακουστικού υλικού, επίσης υποστηρίζουν την εξοικείωση των φοιτητών με την πρακτική εφαρμογή των αρχών της διοίκησης.

 
Χαιρετισμός του Διευθυντή

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την ίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13, του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration - MBA»,

και τρεις (3) κατευθύνσεις:

 

 

 • Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management)
 • Xρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management)
 • Μάρκετινγκ (Marketing)

(ΦΕΚ έγκρισης: 445/24-02-2012 Τ.Β').

Σκοπός του Προγράμματος είναι:

(α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έμφαση στους τομείς της Στρατηγικής Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και του Μάρκετινγκ.

(β) Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

(γ) Η προετοιμασία και ανάπτυξη νέων και δυναμικών επιχειρηματιών με επιχειρηματική νοοτροπία (entrepreneurial mindset), που βασίζεται στην καινοτομία και εξωστρέφεια και ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς, έτσι ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.

Το Πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητες πλήρους αλλά και μερικής φοίτησης και απευθύνεται τόσο σε υποψήφιους που έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει και επιθυμούν να διευρύνουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εξειδικευτούν στους ευρύτερους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων: Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management), Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) και Μάρκετινγκ (Marketing).

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] Διαλέξεις, που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος και [β] Ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων ανέρχεται σε δώδεκα (12) και αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες, έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού το πρώτο εξάμηνο και έξι (6) μαθήματα κατεύθυνσης το δεύτερο εξάμηνο ως εξής: Τέσσερα (4) υποχρεωτικά της κατεύθυνσης που θα επιλέξουν και δύο (2) μαθήματα από τον πίνακα των προαιρετικών μαθημάτων και των 3 κατευθύνσεων. Τα δύο (2) μαθήματα που θα επιλεγούν από τον πίνακα των προαιρετικών μαθημάτων καθίστανται υποχρεωτικά για τη λήψη του ΜΔΕ. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου πραγματοποιείται η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας με θέμα συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τη κατεύθυνση σπουδών που έχουν παρακολουθήσει, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Για την απόκτηση ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα μερικής φοίτησης ορίζεται σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα, τέσσερα εξάμηνα για την διδασκαλία των δώδεκα (12) μαθημάτων και δύο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Στο ΠΜΣ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής θεωρητικής ή θετικής κατεύθυνσης.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε πενήντα (50) φοιτητές ανά έτος, για κάθε τύπο προγράμματος (πλήρους ή μερικής φοίτησης). Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008 (Α' 148).

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κατόπιν αξιολόγησης τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλα) από τριμελή επιτροπή, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και την ιστοσελίδα του ΤΕΙ ΑΜΘ. Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών αποτελούν τα παρακάτω:

 • Βαθμολογία πτυχίου: Συνεκτίμηση του βαθμού πτυχίου, της βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ και του βαθμού διπλωματικής εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο).
 • Γλωσσομάθεια: Η γνώση της αγγλικής γλώσσας συνεκτιμάται στη διαδικασία επιλογής, όταν είναι πιστοποιημένη από επίσημους φορείς, όπως προκύπτει από την κατοχή ενός από τα εξής πτυχία: (α) Ελληνικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον B2 ή άλλο ισοδύναμο, όπως π.χ. Lower (Cambridge ή Michigan), κ.α., (β) IELTS, με ελάχιστο βαθμό 6 που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης, (γ) TOEFL, με ελάχιστο βαθμό 180, που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης και (δ) Πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή Πτυχίο Αγγλικής φιλολογίας.
 • Ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία.
 • Συνέντευξη των υποψηφίων.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν εξειδικευμένοι καθηγητές, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αναγνωρισμένη ερευνητική και εκπαιδευτική εμπειρία. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας με τους διδάσκοντες για την υποστήριξή του σε ακαδημαϊκά θέματα.

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του Προγράμματος αξιολογούνται: α) Με γραπτές ατομικές ή/και ομαδικές εργασίες, μελέτες περιπτώσεων ή συμμετοχή σε διάφορα business games και β) Με εξετάσεις στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ ΑΜΘ (εργαστήρια, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, κέντρο υπολογιστών) παρέχουν στους φοιτητές τους κατάλληλους χώρους για τη διεξαγωγή της μελέτης και έρευνας που απαιτείται για να ανταπεξέλθουν στους στόχους του Προγράμματος.

Οι απόφοιτοι παρουσιάζουν ευκαιρίες καριέρας στη στελέχωση των επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ παράλληλα, η κτήση του ΜΒΑ, βοηθά να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις υψηλότερων διοικητικών θέσεων μέσα στην ιεραρχία επιχειρήσεων - οργανισμών.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές επιταγές και να παράγει στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών που θα κατέχουν όλες τις απαραίτητες και σύγχρονες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να τις οδηγήσουν στη μακροπρόθεσμη επιβίωση τους μέσα από ένα πολύπλοκο, αβέβαιο, και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Ο Διευθυντής του Προγράμματος,
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Θερίου.